Planavimo dokumentai

PATVIRTINTA

Tauragės socialinių paslaugų centro direktorės 2017 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr.V- 7

TAURAGĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS

I. BENDROJI INFORMACIJA

Socialinių paslaugų centras – biudžetinė įstaiga, teikianti viešąsias socialines paslaugas Tauragės rajono gyventojams.

Socialinių paslaugų centras įsteigtas Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2001 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. 300. Socialinių paslaugų centras yra juridinis asmuo, turintis ūkinį–finansinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose.

Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Tauragės rajono savivaldybės taryba.

Socialinių paslaugų centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais.

Socialinių paslaugų centras turi šiuos struktūrinius padalinius: Tauragės nakvynės namus ir Moterų krizių centrą. Struktūriniai padaliniai veikia pagal Socialinių paslaugų centro direktoriaus patvirtintus nuostatus.

Socialinių paslaugų centro adresas: Tauragė, K. Donelaičio g. 21.

Socialinių paslaugų centro vieši pranešimai skelbiami interneto svetainėje www.socialiniupaslaugucentras.lt.

Socialinių paslaugų centro misija - didinti Tauragės rajono bendruomenės narių galimybę gyventi orumo nežeminančiomis sąlygomis, kai žmogus dėl amžiaus, negalios, skurdo ar kitų priežasčių pats nepajėgia to padaryti, bei padėti integruotis į visuomenę.

Socialinių paslaugų centro vizija– aukštos kokybės socialinių paslaugų, orientuotų į klientą, teikimas.

Socialinių paslaugų centro tikslas– teikti socialines paslaugas Tauragės miesto savivaldybės gyventojams, kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturi, neįgiję arba praradę gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu, sudarant šiems asmenims (šeimoms) sąlygas ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius, padedant įveikti socialinę atskirtį.

Socialinių paslaugų centro uždaviniai - sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį, kai asmuo dėl amžiaus, negalios, skurdo ar kitų priežasčių pats nepajėgia to padaryti; organizuoti ir teikti kokybiškas socialines paslaugas asmenims (šeimoms) su negalia, senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos asmenims, socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus, asmenims, atsidūrusiems socialinėje atskirtyje; įgyvendinti socialinių paslaugų teikimo programas, projektus, vykdyti pavestas funkcijas.

Socialinių paslaugų centro veikla - teikia informaciją ir konsultuoja miesto gyventojus įstaigoje teikiamų socialinių paslaugų klausimais, tarpininkauja bei atstovauja tarp asmens (šeimos) ir institucijų; priima iš gyventojų prašymus bei reikiamus dokumentus dėl Socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų gavimo ir teikia juos Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui sprendimui priimti; vertina asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį; teikia gyventojams informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, kitas bendrąsias socialines paslaugas; teikia pagalbos į namus paslaugas asmenims (šeimoms) su negalia, senyvo amžiaus asmenims; teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus bei socialinėje atskirtyje atsidūrusioms šeimoms; teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų, benamiams ir kitiems socialinės rizikos asmenims; teikia intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas; aprūpina neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis; organizuoja ir teikia transporto paslaugas; teikia apgyvendinimo Tauragės nakvynės namuose ir Moterų krizių centre paslaugas; organizuoja pirties paslaugas; moka pagalbos pinigus; išmoka grynuosius pinigus socialinės paramos gavėjams; priima prašymus iš labiausiai nepasiturinčių asmenų, norinčių gauti maisto produktus iš intervencinių atsargų; vertina socialinius poreikius dėl neveiksnumo ar veiksnumo apribojimo; rengia ir įgyvendina socialinių paslaugų teikimo, prevencijos ir kitus su vykdoma veikla susijusius projektus; organizuoja ir koordinuoja Socialinių paslaugų centro padalinių veiklą; dalyvauja rengiant socialines paslaugas reglamentuojančius savivaldybės norminius teisės aktus; bendradarbiauja su kitomis paslaugas teikiančiomis institucijomis, sveikatos, švietimo ir kitomis organizacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis; organizuoja viešojo pirkimo konkursus; renka, analizuoja ir apibendrina informaciją apie įstaigoje teikiamas socialines paslaugas; rengia Socialinių paslaugų centro biudžeto projektą, valdo biudžeto asignavimus, naudoja biudžeto lėšas veiklai organizuoti ir sąmatose numatytoms priemonėms finansuoti; rengia finansines ir statistines ataskaitas įstatymų numatyta tvarka ir garantuoja jų teisingumą.
Tauragės socialinių paslaugų centro didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 46,75, dirba 46 darbuotojai, iš jų – 15 socialinių darbuotojų , 22 individualios priežiūros personalas (8 socialinio darbuotojo padėjėjai ir 14 lankomosios priežiūros darbuotojų). Tauragės Socialinių paslaugų centro darbuotojai nuolat kelia savo profesinę kompetenciją dalyvaudami mokymuose ir seminaruose. 2016 metais socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai dalyvavo 8 profesinės kompetencijos tobulinimo programose, dvi iš jų grupinėse supervizijose, apskaitos darbuotojai dalyvavo UAB ,,FACTUS SUM “ organizuotuose seminaruose finansinės apskaitos klausimais.
Siekdamas gerų rezultatų, Socialinių paslaugų centras bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis: Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi, Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Pirminės sveikatos priežiūros centru, mokyklomis, seniūnijomis, vaikų dienos centrais, darželiais, policijos komisariatu, Tauragės moters užimtumo ir informacijos centru ir kt.

Socialinių paslaugų centro paslaugų gavėjai -Socialinės rizikos šeimos, kuriose auga vaikai iki 18 metų ir kuriose bent vienas iš tėvų piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių lošimų, dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti vaikų, naudoja prieš juos psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams ir todėl iškyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystimuisi bei saugumui; vaikai iš socialinės rizikos šeimų, socialiai remtinų bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų; asmenys, atsidūrę krizinėje situacijoje (socialinės rizikos suaugę asmenys, socialinės rizikos šeimos, socialinės rizikos vaikai, suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys, patyrę smurtą šeimoje); asmenys, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir/ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu, kiti asmenys ir šeimos.

Socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų sąrašas:

Eil.

Nr.

Kodas

SPIS-e

Paslaugos pavadinimas

Bendrosios socialinės paslaugos

1.

201

Informavimas

2.

202

Konsultavimas

3.

203

Tarpininkavimas ir atstovavimas

4.

218

Aprūpinimas būtinaisiais drabužiais ir avalyne

5.

206

Transporto organizavimas

7.

207

Sociokultūrinės paslaugos

8.

208

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas

9.

200

Kitos bendrosios socialinės paslaugos

Specialiosios socialinės paslaugos

10.

310

Pagalba į namus

11.

222

Laikinas apnakvindinimas

12.

320

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas

13.

370

Apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centre

14.

350

Intensyvi krizių įveikimo pagalba

15.

360

Psichosocialinė pagalba

16.

300

Pagalbos pinigai

Socialinių paslaugų centro vykdomas socialinis darbas –profesionali veikla, padedanti tenkinti asmens gyvybinius poreikius, atkuriant jo ir visuomenės santykius. Tam, kad ši veikla vyktų ir nuolat tobulėtų, būtinas kryptingas ir kokybiškas darbas, gerai apgalvotas planas ir priemonės.

Tauragės socialinių paslaugų centras, vykdydamas savo veiklą, prisideda prie Tauragės rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano 01 strateginio tikslo ,,Kurti patrauklias gyvenimo sąlygas, didinant viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą“ įgyvendinimo, vykdydama 01.10 programą ,,Socialinės paramos įgyvendinimo programa“.
Šios programos įgyvendinimo paskirtis – integruoti socialiai pažeidžiamus asmenis į visuomenę, panaudojant efektyvias socialinės paramos priemones.

2017 metų numatomas vykdyti veiklos planas(10.Socialinės paramos įgyvendinimo programa)

__________________________________________________________________

AttachmentSize
10. Socialines paramos igyvendinimo programa.docx13.24 KB