Planavimo dokumentai

PATVIRTINTA

Tauragės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Socialinių paslaugų centro direktorės 2015 m. birželio 12 d. įsakymu Nr.V- 15

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2015 METŲ VEIKLOS PLANAS

I. BENDROJI INFORMACIJA

Socialinių paslaugų centras – biudžetinė įstaiga, teikianti viešąsias socialines paslaugas Tauragės rajono gyventojams.

Socialinių paslaugų centras įsteigtas Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2001 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. 300. Socialinių paslaugų centras yra juridinis asmuo, turintis ūkinį–finansinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose.

Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Tauragės rajono savivaldybės taryba.

Socialinių paslaugų centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais.

Socialinių paslaugų centras turi šiuos struktūrinius padalinius: Tauragės nakvynės namus, Žygaičių bendruomenės centrą, Moterų krizių centrą. Struktūriniai padaliniai veikia pagal Socialinių paslaugų centro direktoriaus patvirtintus nuostatus.

Socialinių paslaugų centro adresas: Tauragė, K. Donelaičio g. 21.

Socialinių paslaugų centro vieši pranešimai skelbiami interneto svetainėje www.socialiniupaslaugucentras.lt.

Socialinių paslaugų centro veiklos kryptys:

Ø Socialinis darbas su Tauragės miesto seniūnijos socialinės rizikos šeimomis.

Ø Socialinis darbas su vaikais iš socialinės rizikos, socialiai remtinų bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų Socialinių paslaugų centre.

Ø Teikiama kompleksinė pagalba moterims ir jų šeimos nariams, sprendžiant krizines problemas, krizės atveju, suteikiama laikino apgyvendinimo paslauga ir didinama moterų socialinė integracija Moterų krizių centre.

Ø Laikinai apgyvendina asmenis, neturinčius nuolatinės gyvenamosios vietos, taip pat asmenis, kurie dėl smurto ar kitokių iškilusių problemų laikinai pasitraukia iš nuolatinės gyvenamosios vietos nakvynės namuose.

Ø Sociokultūrinių, asmens higienos ir priežiūros paslaugų bei kitų bendrųjų socialinių paslaugų teikimas Socialinių paslaugų centre ir Žygaičių bendruomenės centre.

Ø Transporto paslaugos organizavimas Tauragės rajone gyvenantiems asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Ø Teikia pagalbos į namus paslaugas asmenims (šeimoms) su negalia, senyvo amžiaus asmenims.

Ø Aprūpina neįgaliuosius kompensacine technika.

Ø Dalyvauja projektų rengime ir vykdyme.

II. VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Socialinių paslaugų centro veiklos tikslai – Tauragės rajono bendruomenės asmenims (šeimoms), turintiems socialinių problemų, ar atsidūrusiems krizinėse situacijose, teikti laikino apnakvindinimo paslaugą, kompleksinę psichosocialinę pagalbą, siekiant ugdyti ar kurti socialinius įgūdžius, stiprinti gebėjimus sudaryti kuo daugiau galimybių savarankiškai spręsti socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene, įveikti socialinę atskirtį, siekti užkirsti kelią socialinėms problemoms kilti, užtikrinti socialinį saugumą taip didinant visų Tauragės rajono bendruomenės narių galimybę gyventi orumo nežeminančiomis sąlygomis ir teikti socialines paslaugas įvairių socialinės rizikos grupių asmenims (šeimoms).

Socialinių paslaugų centro uždaviniai :

Ø Plėsti teikiamų socialinių paslaugų sąrašą.

Ø Plėtoti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms ir jose gyvenantiems vaikams, siekiant išsaugoti vaikams šeimą.

Ø Tobulinti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas suaugusiems socialinės rizikos asmenims.

Ø Teikti intensyvią krizių įveikimo pagalbą asmenims, atsidūrusiems krizinėje situacijoje.

Ø Teikti laikino apgyvendinimo paslaugą.

Ø Dalyvauti socialinių paslaugų projektų rengime ir vykdyme.

Ø Sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį, kai asmuo dėl amžiaus, negalios, skurdo ar kitų priežasčių pats nepajėgia to padaryti;

Ø Sudaryti saugias darbo sąlygas darbuotojams, dirbantiems Socialinių paslaugų centre ir jo padaliniuose.

Ø Organizuoti ir teikti kokybiškas socialines paslaugas asmenims (šeimoms) su negalia, senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos asmenims, socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus ir kt. asmenims, atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir Socialinių paslaugų centro galimybes.

III. VYKDYTOJAI IR DALYVIAI

Tauragės rajono savivaldybės taryba 2014 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. 1-185 patvirtino Socialinių paslaugų centre didžiausią leistiną pareigybių skaičių – 46,75 etato, dirba 45 darbuotojai. Socialinio paslaugų centro socialiniai darbuotojai turi aukštąjį socialinio darbo arba socialinio pedagogo išsilavinimą, kiti Socialinių paslaugų centro darbuotojai lanko vadybos, buhalterinės apskaitos, socialinės, pedagoginės, psichologinės pakraipos kursus, seminarus. Socialinių paslaugų centre taip pat dirba asmenys pagal viešųjų darbų programą.

Socialinių paslaugų centro darbuotojų kvalifikacija

Eil.

Nr.

Pareigybės

Etatų

skaičius

Kvalifikacija, išsilavinimas

1.

Direktorius

1

Aukštasis universitetinis (ekonomisto kvalifikacija). Siekia įgyti socialinio darbuotojo kvalifikaciją.

2.

Vyr. buhalteris

1

Aukštasis neuniversitetinis (buhalterio kvalifikacija)

3.

Buhalteris

1

Aukštesnysis (buhalterio kvalifikacija)

4.

Socialinės pagalbos tarnybos vadovas

1

Aukštasis universitetinis (socialinio darbuotojo profesinė kvalifikacija)

5.

Socialinis darbuotojas darbui su socialinės rizikos šeimomis

1

Aukštasis universitetinis (socialinio darbo bakalauro laipsnis, vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikacinė kategorija). Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis

6.

Socialinis darbuotojas darbui su suaugusiais socialinės rizikos asmenimis

1

Aukštasis neuniversitetinis (socialinio darbuotojo profesinė kvalifikacija). Siekia įgyti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

7.

Socialinė darbuotoja – gestų kalbos vertėja

1

Aukštasis neuniversitetinis (socialinio darbuotojo profesinė kvalifikacija).

8.

Socialinė darbuotoja darbui su kompensacine technika

1

Aukštasis universitetinis (socialinio darbuotojo kvalifikacija)

9.

Socialinis darbuotojas darbui su socialinės rizikos šeimomis

1

Aukštasis neuniversitetinis (socialinio darbuotojo profesinė kvalifikacija). Siekia įgyti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

10.

MKC socialinis darbuotojas

1

Aukštasis neuniversitetinis (socialinio darbuotojo profesinė kvalifikacija).

11.

MKC socialinis darbuotojas

1

Aukštasis universitetinis (socialinio darbuotojo profesinė kvalifikacija).

12.

MKC socialinis darbuotojas

1

Aukštasis neuniversitetinis (socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija).

13.

Psichologas

1

Aukštasis universitetinis (psichologijos bakalauro laipsnis). Siekia įgyti psichologijos magistro laipsnį.

14.

Lankomosios priežiūros specialistas

13

Nuo vidurinio iki aukštesniojo (soc. darbuotojo padėjėjo kvalifikacija).

15.

Sekretorius

1

Aukštesnysis (soc. darbuotojo padėjėjo kvalifikacija).

16.

Kompiuterininkas

0,25

Aukštasis universitetinis (inžinierius-ekonomistas)

16.

Vairuotojas

2

17.

Darbininkas

1

Pagrindinis

18.

Soc. darbuotojo padėjėjas darbui su regos negalią turinčiais asmenimis

1

Aukštasis universitetinis (filologo, dėstytojo kvalifikacija)

19.

MKC soc. darbuotojo padėjėja

1

Aukštesnysis (aptarnavimo organizatoriaus kvalifikacija)

20.

Valytoja

0,5

Pagrindinis

21.

Nakvynės namų administratorius

1

Aukštasis universitetinis ( edukologijos bakalauro laipsnis). Viešojo administravimo magistro laipsnis. Socialinio darbuotojo kvalifikacija.

22.

Soc. darbuotojo padėjėjas

6

Nuo vidurinio iki aukštesniojo (soc. darbuotojo padėjėjo kvalifikacija)

23.

Kūrikas

2,5

Vidurinis

24.

Žygaičių bendruomenės centro administratorius

1

Aukštasis universitetinis (socialinio darbuotojo profesinė kvalifikacija)

25.

Skalbėja

0,5

Vidurinis

Siekdamas gerų rezultatų, Socialinių paslaugų centras bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis: Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi, Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Pirminės sveikatos priežiūros centru, mokyklomis, seniūnijomis, vaikų dienos centrais, darželiais, policijos komisariatu, Tauragės moters užimtumo ir informacijos centru ir kt.

Socialinių paslaugų centro paslaugų gavėjai:

Ø Socialinės rizikos šeimos, kuriose auga vaikai iki 18 metų ir kuriose bent vienas iš tėvų piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių lošimų, dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti vaikų, naudoja prieš juos psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams ir todėl iškyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystimuisi bei saugumui.

Ø Vaikai iš socialinės rizikos šeimų, socialiai remtinų bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų.

Ø Asmenys, atsidūrę krizinėje situacijoje (socialinės rizikos suaugę asmenys, socialinės rizikos šeimos, socialinės rizikos vaikai, suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys, patyrę smurtą šeimoje).

Ø Asmenys, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir/ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Ø Kiti asmenys ir šeimos.

Socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų sąrašas

Eil.

Nr.

Kodas

SPIS-e

Paslaugos pavadinimas

Bendrosios socialinės paslaugos

1.

201

Informavimas

2.

202

Konsultavimas

3.

203

Tarpininkavimas ir atstovavimas

4.

218

Aprūpinimas būtinaisiais drabužiais ir avalyne

5.

206

Transporto organizavimas

7.

207

Sociokultūrinės paslaugos

8.

208

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas

9.

200

Kitos bendrosios socialinės paslaugos

Specialiosios socialinės paslaugos

10.

310

Pagalba į namus

11.

222

Laikinas apnakvindinimas

12.

320

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas

13.

370

Apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centre

14.

350

Intensyvi krizių įveikimo pagalba

15.

360

Psichosocialinė pagalba

16.

300

Pagalbos pinigai

IV. NUMATYTAS VEIKLOS PLANAS

Socialinių paslaugų centro vykdomas socialinis darbas – profesionali veikla, padedanti tenkinti asmens gyvybinius poreikius, atkuriant jo ir visuomenės santykius. Tam, kad ši veikla vyktų ir nuolat tobulėtų, būtinas kryptingas ir kokybiškas darbas, gerai apgalvotas planas ir priemonės. Šito siekiama mobilizuojant turimas žinias bei siekiant naujų.

2015 metų numatomas vykdyti veiklos planas

Eil.

Nr.

Nuoseklus veiksmų aprašymas

Trukmė

Atsakingas vykdytojas

Atsiskaitymo forma/pastabos

Planavimas, atsiskaitymas ,

kontrolė

1.

Socialinių paslaugų centro veiklos ataskaitos parengimas

Iki einamųjų metų kovo 1 d.

Direktorius, vyr. buhalteris, socialiniai darbuotojai

Metinė veiklos ataskaita teikiama tvirtinti tarybai

2.

Socialinių paslaugų centro veiklos plano parengimas

I-II ketv.

Direktorius, vyr. buhalteris, socialiniai darbuotojai

Veiklos planas teikiamas tvirtinti tarybai (esant reikalui gali būti koreguojamas)

3.

Socialinių paslaugų centro biudžeto vykdymo ketvirtinių, metinių ataskaitų rinkinių parengimas

Ketvirtines ataskaitas kitą mėnesį po ataskaitinio ketvirčio nuo 14 iki 23 dienos, metines – nuo sausio 14 iki vasario 4 dienos pagal Finansų skyriaus patvirtintą pateikimo datą.

buhalteris

Ataskaitų rinkiniai teikiami savivaldybės administracijos Finansų skyriui

4.

Socialinių paslaugų centro tarpinių ir metinių ataskaitų rinkinių parengimas

Ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pasibaigus I ketv., pusmečiui, 9 mėn., metams pagal Finansų skyriaus patvirtintą pateikimo datą

Vyr. buhalteris

Buhalteris

Ataskaitų rinkiniai teikiami Finansų skyriui

5.

Biudžeto lėšų paskirstymas pagal straipsnius

I ketv.

Direktorius

Vyr. buhalteris

Buhalteris

Sąmatos teikiamos savivaldybės finansų skyriui

6.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projekto

„Krizės Ne problema – mes Stipri šeima“ ataskaitos parengimas

Ketvirtines ataskaitas kitą mėnesį po ataskaitinio ketvirčio 5 dienos, metines iki kitų metų sausio 5 d.

Direktorius

Vyr. buhalteris

Nakvynės namų administratorius

Socialiniai darbuotojai

Ataskaitos pateikimas Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

7.

Projekto ,,Nestacionarių mišrių socialinių paslaugų plėtra Tauragės rajono savivaldybėje vystant socialinių paslaugų centro infrastruktūrą“ Nr. VP3-2.4-SADM-01-R-71-001 ataskaitos po projekto užbaigimo parengimas

Iki balandžio 26 d.

Direktorius

Ataskaitos pateikimas Centrinei projektų valdymo agentūrai

8.

Projekto ,,Tauragės nakvynės namų rekonstrukcija“ Nr.VP3-2.4-SADM-01-R-72-002 ataskaitos po projekto užbaigimo parengimas

Iki rugpjūčio 22 d.

Direktorius

Nakvynės namų administratorius

Ataskaitos pateikimas Centrinei projektų valdymo agentūrai

9.

Rengti Socialinių paslaugų centro biudžeto projektą

IV ketv.

Direktorius

Padalinio vadovai

Vyr. buhalteris

Buhalteris

Biudžeto projekto pateikimas savivaldybės administracijos finansų skyriui

10.

Rengti, derinti ir tvirtinti dokumentacijos planą bei archyvinių bylų aprašus

IV ketv.

Sekretorius

Patvirtintas dokumentacijos planas bei archyvinių bylų aprašai

11.

Atlikti metinę inventorizaciją

IV ketv.

Inventorizacijos komisija

Inventorizacijos aktai

12.

Organizuoti ir skatinti darbuotojų ir specialistų kvalifikacijos tobulinimą

Pagal poreikį

Direktorius

Kvalifikacijos pažymėjimai

13.

Koreguoti Centro veiklą reglamentuojančius dokumentus (vidaus tvarkos taisyklės, darbuotojų pareigybių aprašus)

Pagal poreikį

Direktorius

Pakoreguoti ir direktoriaus įsakymu patvirtinti dokumentai

Socialinių paslaugų teikimas

įvairioms žmonių

socialinėms

grupėms

14.

Priimti iš gyventojų prašymus bei reikiamus dokumentus dėl Socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų gavimo ir teikti juos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui sprendimui priimti

12 mėn.

Sekretorius

Padalinių vadovai

Socialiniai darbuotojai

Paslaugų gavėjų skaičius, registracijos žurnalai, apskaita SPIS programoje

15.

Teikti informaciją ir konsultuoti miesto gyventojus įstaigoje teikiamų socialinių paslaugų klausimais, tarpininkauti bei atstovauti tarp asmens (šeimos) ir institucijų

12 mėn.

Direktorius

Padalinių vadovai

Socialiniai darbuotojai

Paslaugų gavėjų skaičius, registracijos žurnalai, apskaita SPIS programoje

16.

Teikti gyventojams informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, kitas bendrąsias socialines paslaugas

12 mėn.

Padalinių vadovai

Socialiniai darbuotojai

Paslaugų gavėjų skaičius, registracijos žurnalai, apskaita SPIS programoje

17.

Teikti pagalbos į namus paslaugas asmenims (šeimoms) su negalia, senyvo amžiaus asmenims

12 mėn.

Socialinės pagalbos tarnybos vadovas, lankomosios priežiūros darbuotojai

Paslaugų gavėjų skaičius, jų asmens bylos, apskaita SPIS programoje

18.

Teikti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus

12 mėn.

Socialiniai darbuotojai

Psichologas

Paslaugų gavėjų skaičius, jų asmens bylos, apskaita SPIS programoje

19.

Teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų, benamiams ir kitiems socialinės rizikos asmenims

12 mėn.

Socialinis darbuotojas

Psichologas

Paslaugų gavėjų skaičius, registracijos žurnalai, apskaita SPIS programoje

20.

Teikti intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas

12 mėn.

Socialiniai darbuotojai

Psichologas

Paslaugų gavėjų skaičius, jų asmens bylos, apskaita SPIS programoje

21.

Aprūpinti neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis

12 mėn.

Socialinis darbuotojas

Priemonių gavėjų skaičius, panaudos sutartys, registracijos žurnalai, ataskaitos

22.

Organizuoti ir teikti transporto paslaugas

12 mėn.

Sekretorius

Vairuotojai

Prašymai, paslaugos registravimo žurnalai, ataskaitos, apskaita SPIS programoje

23.

Teikti laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo paslaugas nakvynės namuose ir krizių centre

12 mėn.

Nakvynės namų administratorius

Socialiniai darbuotojai

Soc. darbuotojų padėjėjai

Paslaugų gavėjų skaičius, jų asmens bylos, apskaita SPIS programoje

24.

Organizuoti asmens higienos paslaugas

12 mėn.

Socialinis darbuotojas

Prašymai, paslaugos registravimo žurnalai, ataskaitos, apskaita SPIS programoje

25.

Teikti gestų kalbos paslaugas

12 mėn.

Socialinis darbuotojas

Paslaugų gavėjų skaičius, jų asmens bylos, apskaita SPIS programoje

Nuolat

26.

Bendradarbiauti su kitomis paslaugas teikiančiomis institucijomis, sveikatos, švietimo ir kitomis organizacijomis

12 mėn.

Direktorius

Socialiniai darbuotojai

Padalinių vadovai

Bendradarbiavimo sutartys

27.

Rinkti, analizuoti ir apibendrinti informaciją apie įstaigoje teikiamas socialines paslaugas

12 mėn.

Direktorius

Padalinių vadovai

Socialiniai darbuotojai

Ataskaitos apie suteiktas paslaugas, aptarimai susirinkimuose

Paramos suteikimas

maisto produktais

28.

Priimti iš gyventojų prašymus bei reikiamus dokumentus dėl paramos maisto produktais iš intervencinių fondų ir ,,Maisto banko“

12 mėn.

Socialiniai darbuotojai

Prašymai, paslaugos registravimo žurnalai, ataskaitos, apskaita SPIS programoje

29.

Dalyvauti ,,Maisto banko“ organizuojamose akcijose ir surinktų maisto produktų paskirstymas ir išdalinimas

12 mėn.

Socialiniai darbuotojai

Savanoriai

Surenkama , užpajamuojama, išdalinimo aktai

30.

Maisto produktų dalijimas socialinės rizikos šeimoms iš IKI prekybos centrų pagal ,,Maisto banko“ programą

12 mėn.

Socialiniai darbuotojai

Bendradarbiavimo sutartys, išdalijimo aktai

Projektinės veiklos

vykdymas

31.

Projekto ,,Socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką per kompleksinės pagalbos suteikimą“ kaip partnerio vykdymas, Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-087

12 mėn.

Direktorius

Socialiniai darbuotojai

Finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-087;

32.

Dalyvauti vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros, poilsio) programos projekto atrankoje

III ketv.

Direktorius

Žygaičių bendruomenės centro vedėjas

Psichologas

Parengta paraiška,

Pasirašytos sutartys

2015 metais planuojama:

1. Efektyvinti bendradarbiavimą tarp institucijų. Organizuoti komandinio darbo metodo taikymo mokymus, skatinant „kompleksinius“ problemų sprendimo būdus.

2. Į socialinio darbo pagalbos procesą įtraukti bendruomenę bei jos vidinius ir išorinius resursus.

3. Inicijuoti bendrų projektų įgyvendinimą su kitomis įstaigomis ir organizacijomis.

4. Organizuoti praktikos atlikimą ir savanorišką darbą, pritraukti daugiau praktikantų ir savanorių darbui Socialinių paslaugų centre.

5. Vykdyti prevencinę, informacinę ir šviečiamąją veiklą.

6. Nustatyti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo poreikį. Planuoti ir įgyvendinti kvalifikacijos kėlimo priemones ir būdus.

7. Racionaliai ir efektyviai naudoti Socialinių paslaugų centrui skirtus asignavimus.

V. PLANUOJAMOS LĖŠOS SOCIALINĖMS PASLAUGOMS TEIKTI 2015 METAIS

Metai

Savivaldybės biudžetas savarankiškoms funkcijoms

tūkst. Eur.

Savivaldybės biudžetas valstybės deleguotoms tūkst. Eur.

Lėšos, gautos iš kitų VSS šaltinių

tūkst. Eur.

Planuojama gauti lėšų iš viso

tūkst. Eur.

2015

314,4

22,7

10,9

348,0

VI. LAUKIAMI REZULTATAI

Socialinių paslaugų centre socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams ir toliau bus teikiama kompleksinė ir nuolatinė pagalba. Socialiniai darbuotojai sieks užtikrinti vaiko saugumą jo paties namuose, padės šeimai įgyti naujų funkcionavimo įgūdžių, skatins ir padės tėvams gerinti socialinius ir tėvystės įgūdžius. Socialinių darbuotojų veikla ir toliau išliks pagrindiniu kliento pagalbininku, žvelgiančiu į žmogaus gyvenimo ir problemų visumą. Intensyvus socialinis darbas suteiks klientams galimybę formuoti naują problemos supratimą ir savarankiškai spręsti tiek asmenines, tiek socialines problemas. Nuolatinis motyvacijos kėlimas, raginimas ir skatinimas suteiks galimybę ir įpareigos klientus planuoti ir vykdyti susitarimus, atlikti numatytus darbus, savarankiškai kreiptis pagalbos į įstaigas ar institucijas siekiant teigiamų pokyčių šeimos gyvenime. Vykdant Socialinių paslaugų centro veiklą ir toliau numatoma, teikiant efektyvią ir kokybišką pagalbą, siekti pagrindinio tikslo, t. y. išvengti vaiko atskyrimo nuo šeimos.

Socialinių paslaugų centro vykdoma veikla siekiama, kad socialinės rizikos šeimos taptų pajėgios atlikti visuomenėje keliamus reikalavimus, elgesys atitiktų visuomenėje priimtinas normas, vyktų socializacija. Tikimės, kad vykdant individualius ir grupinius užsiėmimus mažės vaikų agresyvumas, vaikai išmoks adekvačiai vertinti savo poelgius, stiprės gerosios vaikų ypatybės.

Teikiant intensyvią krizių įveikimo pagalbą siekiama suteikti profesionalią, kompleksinę specialistų pagalbą, padėti klientui įveikti krizinę situaciją, kartu su klientu ieškoti problemos sprendimo alternatyvų, asmenims suteikti galimybę gauti psichologinę pagalbą bei palaikymą.

Apgyvendinimo nakvynės namuose ir krizių centre bei laikino apnakvindinimo paslauga siekiama suteikti asmenims, turintiems problemų dėl gyvenamosios vietos ar jos netekusiems, dėl iškilusių problemų šeimoje ar smurto atveju, galimybę laikinai apsigyventi ir pasitelkti profesionalią socialinių darbuotojų pagalbą sprendžiant iškilusius sunkumus.

Socialinių paslaugų centras nuomos pagrindais pagal galimybes aprūpins asmenis techninės pagalbos priemonėmis visais atvejais, išskyrus, kai pageidaujama įsigyti regos ir klausos techninės pagalbos priemones, elektrinį vežimėlį bei aktyvaus tipo vežimėlį.

Socialinių paslaugų centras teiks specialaus transporto paslaugą pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Socialinių paslaugų centro teikiamos pagalbos į namus paslaugos dėka bus užtikrintas senyvo amžiaus asmenų ir jų šeimų, suaugusių asmenų su negalia ir jų šeimų visavertis gyvenimas savo namuose ir dalyvavimas visuomeniniame gyvenime.

Bendruomenės įtraukimas į socialinių problemų sprendimą padidins žmogiškuosius išteklius bei galimybę ieškoti daugiau problemų sprendimo alternatyvų. Bendruomenės skatinimas įsitraukti sprendžiant socialinės rizikos šeimose iškylančias krizes suteiks galimybę skatinti visuomenei naudingą darbą, žmonių susibūrimą, didinti atskirtyje esančių žmonių integraciją į bendruomenės ir visuomenės gyvenimą.

__________________________________________________________________