Apie mus

Socialinių paslaugų centras – Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga.  Ji įkurta 2001m. gegužės 1d., užregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, įmonės kodas–179880456.

Socialinių paslaugų centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais.

Socialinių paslaugų centro veiklą koordinuoja ir kontroliuoja Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.

Socialinių paslaugų centro klientai : asmenys (šeimos) su negalia, senyvo amžiaus asmenys, socialinės rizikos asmenys, socialinės rizikos šeimos, auginančios vaikus ir kt. asmenys, atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir Socialinių paslaugų centro galimybes.

Tikslas - teikti socialines paslaugas Tauragės miesto gyventojams, kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturi, neįgiję arba praradę gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu, sudarant šiems asmenims (šeimoms) sąlygas ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius, padedant įveikti socialinę atskirtį. Siekti optimalių rezultatų, atitinkančių paslaugų gavėjų poreikius, išsaugant informacijos privatumą, žmogiškąją pagarbą ir orumą.

Misija - teikti socialines paslaugas ekonominių, teisinių ir organizacinių priemonių pagalba, siekti sudaryti būtiniausias gyvenimo sąlygas asmenims ir šeimoms, kurių gyvenimo sąlygos dėl objektyvių, nuo jų nepriklausančių priežasčių yra nepakankamos, jog jie tinkamai galėtų pasirūpinti savimi patys. Siekti asmens sąveikos su jų socialine aplinka pokyčių. Didinti Tauragės rajono bendruomenės narių galimybę gyventi orumo nežeminančiomis sąlygomis, kai žmogus dėl amžiaus, negalios, skurdo ar kitų priežasčių pats nepajėgia to padaryti, bei padėti integruotis į visuomenę. Įgalinti paslaugų gavėjus tarpusavio santykių bei socialinių problemų sprendimui, gyvenimo kokybės gerinimui.

Vizija - būti modernia įstaiga teikiančia aukštos kokybės socialines paslaugas, orientuotas į paslaugų gavėjus. Centras atviras visuomenei, besiintegruojantis į Lietuvos ir Europos sistemą, besiorientuojantis į regiono poreikius ir interesus.

Vertybės – siekdami įgyvendinti centro tikslus ir misiją, savo veikloje vadovaujamės šiomis vertybėmis:

 • pagarba - kiekvienas žmogus yra unikalus ir vertingas, rūpinamės jais nuoširdžiai, skirdami visą savo dėmesį;
  • profesionalumas - būdami kompetentingi, dirbame lanksčiai ir atsakingai, siekiame kokybiškų rezultatų;
   • bendradarbiavimas - siekiame bendro tikslo, kurį užtikriname padėdami vienas kitam, geranoriškai ir laiku keisdamiesi informacija tarpusavyje ir su partneriais;
    • lojalumas - tikime tuo ką darome, gerbiame ir didžiuojamės savo įstaiga;
     • tobulėjimas - nuolat keliame savo kvalifikaciją, esame atviri naujovėms ir taikome jas savo darbe;
      • konfidencialumas - centro darbuotojai gerbia informacijos slaptumą, konfidencialumą, atsakingo panaudojimo principus savo profesiniame darbe.
      • Teikdamas socialines paslaugas, centras siekia įdiegti Europos socialinių paslaugų kokybės sistemą (toliau- EQUASS).

       Socialinių paslaugų centro kokybės politikos tikslas - racionaliai panaudojant turimus išteklius teikti paslaugų gavėjų lūkesčius atitinkančias aukštos kokybės socialines paslaugas, užtikrinti jų prieinamumą, savalaikiškumą, patikimumą, etiškumą, rezultatyvumą, efektyvumą, tęstinumą bei saugumą.
       Įgyvendindamas šią kokybės politiką Tauragės socialinių paslaugų centras į s i p a r e i g o j a :

       • teikti kokybiškas, saugias, savalaikias ir kvalifikuotas paslaugas, atitinkančias paslaugų gavėjų lūkesčius ir reikalavimus;
        • skatinti darbuotojų iniciatyvą, gerinant paslaugų kokybę ir nuolatos kelti jų kvalifikaciją;
         • sudaryti sąlygas rajono gyventojams prisidėti prie TSPC teikiamų paslaugų gerinimo ir atsižvelgti į jų pasiūlymus;
          • užtikrinti teikiamų paslaugų saugumą klientams bei darbo aplinkos saugumą darbuotojams;
           • pagal TSPC darbuotojų pareigas ir kompetenciją prisiimti atsakomybę už atliekamo darbo kokybę;
            • TSPC veikloje vadovautis EQUASS kokybės principais: teisės, etika, lyderystė, partnerystė, dalyvavimas, orientacija į asmenį, orientacija į rezultatus, nuolatinis gerinimas, kompleksiškumas;
             • periodiškai peržiūrėti ir analizuoti iškeltus kokybės politikos tikslus ir užtikrinti jų tinkamumą.
             • Mes gerbiame savo paslaugų gavėjus, kolegas ir partnerius, kiekvieną jų laikome vertingu socialinių paslaugų sistemos nariu ir skatiname pasitikėjimu grįstą tarpusavio bendradarbiavimą.