Apie mus

Tauragės socialinių paslaugų centras

Įmonės kodas: 179880456
A.s LT704010041600030030
AB DnB bankas, banko kodas 40100
K.Donelaičio g. 21,72263, Tauragė
Tel.(8 446) 72280, faksas (8 446) 72280
El. paštas paslauga@taurage.lt

Socialinių paslaugų centras – Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga.  Ji įkurta 2001m. gegužės 1d., užregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, įmonės kodas–179880456.

Socialinių paslaugų centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais.

Socialinių paslaugų centro veiklą koordinuoja ir kontroliuoja Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.

Socialinių paslaugų centro tikslas – didinti visų Tauragės rajono bendruomenės narių galimybę gyventi orumo nežeminančiomis sąlygomis ir teikti socialines paslaugas įvairių socialinės rizikos grupių asmenims (šeimoms).

Socialinių paslaugų centro uždaviniai :

 • sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį, kai asmuo dėl amžiaus, negalios, skurdo ar kitų priežasčių pats nepajėgia to padaryti;
 • organizuoti ir teikti kokybiškas socialines paslaugas asmenims (šeimoms) su negalia, senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos asmenims, socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus ir kt. asmenims, atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir Socialinių paslaugų centro galimybes; 
 • įgyvendinti socialinių paslaugų teikimo programas, projektus, pavestas funkcijas.
 • Įgyvendindamas uždavinius, Socialinių paslaugų centras vykdo šias funkcijas:
 • teikia informaciją ir konsultuoja miesto gyventojus įstaigoje teikiamų socialinių paslaugų klausimais, tarpininkauja bei atstovauja tarp asmens (šeimos) ir institucijų;
 • priima iš gyventojų prašymus bei reikiamus dokumentus dėl Socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų gavimo ir teikia juos Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui sprendimui priimti;
 • nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį;
 • teikia gyventojams informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, kitas bendrąsias socialines paslaugas;
 • teikia pagalbos į namus paslaugas asmenims (šeimoms) su negalia, senyvo amžiaus asmenims;
 • teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus; 
 • teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų, benamiams ir kitiems socialinės rizikos asmenims;
 • teikia intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas;
 • aprūpina neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis;
 • organizuoja ir teikia transporto paslaugas;
 • teikia laikino apnakvindinimo ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas;
 • organizuoja pirties paslaugas;
 • moka pagalbos pinigus;
 • rengia ir įgyvendina socialinių paslaugų teikimo, socialinės integracijos, prevencijos ir kitus su vykdoma veikla susijusius projektus;
 • organizuoja ir koordinuoja Socialinių paslaugų centro padalinių veiklą;
 • dalyvauja rengiant socialines paslaugas reglamentuojančius savivaldybės norminius teisės aktus;
 • bendradarbiauja su kitomis paslaugas teikiančiomis institucijomis, sveikatos, švietimo ir kitomis organizacijomis;
 • organizuoja viešojo pirkimo konkursus;
 • renka, analizuoja ir apibendrina informaciją apie įstaigoje teikiamas socialines paslaugas;
 • rengia Socialinių paslaugų centro biudžeto projektą, valdo biudžeto asignavimus, naudoja biudžeto lėšas veiklai organizuoti ir sąmatose numatytoms priemomėms finansuoti;
 • rengia finansines ir statistines ataskaitas įstatymų numatyta tvarka ir garantuoja jų teisingumą;
 • vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų pavestas funkcijas.

Socialinių  paslaugų centro klientai – asmenys (šeimos) su negalia, senyvo amžiaus asmenys, socialinės rizikos asmenys, socialinės rizikos šeimos, auginančios vaikus ir kt. asmenys, atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir Socialinių paslaugų centro galimybes.