Veikla

TAURAGĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Tauragės socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) – savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti socialines paslaugas Tauragės rajono gyventojams. Centro tikslas – didinti visų Tauragės rajono bendruomenės narių galimybes gyventi orumo nežeminančiomis sąlygomis ir teikti socialines paslaugas įvairių socialinės rizikos grupių asmenims/šeimoms. Centras siekia sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį, kai asmuo dėl amžiaus, negalios, skurdo ar kitų priežasčių pats nepajėgia to padaryti.

Centras turi du struktūrinius padalinius: Tauragės nakvynės namus, Moterų krizių centrą.
Socialinių paslaugų centro funkcijos :

 • teikia informaciją ir konsultuoja miesto gyventojus įstaigoje teikiamų socialinių paslaugų klausimais, tarpininkauja bei atstovauja tarp asmens (šeimos) ir institucijų;
 • priima iš gyventojų prašymus bei reikiamus dokumentus dėl Socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų gavimo ir teikia juos Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui sprendimui priimti;
 • nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį;
 • teikia gyventojams informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, kitas bendrąsias socialines paslaugas;
 • teikia pagalbos į namus paslaugas asmenims (šeimoms) su negalia, senyvo amžiaus asmenims;
 • teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus;
 • teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų, benamiams ir kitiems socialinės rizikos asmenims;
 • teikia intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas;
 • aprūpina neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis;
 • organizuoja ir teikia transporto paslaugas;
 • teikia laikino apnakvindinimo ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas;
 • organizuoja pirties paslaugas;
 • moka pagalbos pinigus;
 • priima prašymus paramai maisto produktams gauti iš intervencinių atsargų;
 • rengia ir įgyvendina socialinių paslaugų teikimo, socialinės integracijos, prevencijos ir kitus su vykdoma veikla susijusius projektus;
 • organizuoja ir koordinuoja Socialinių paslaugų centro padalinių veiklą;
 • dalyvauja rengiant socialines paslaugas reglamentuojančius savivaldybės norminius teisės aktus;
 • bendradarbiauja su kitomis paslaugas teikiančiomis institucijomis, sveikatos, švietimo ir kitomis organizacijomis;
 • organizuoja viešojo pirkimo konkursus;
 • renka, analizuoja ir apibendrina informaciją apie įstaigoje teikiamas socialines paslaugas;
 • rengia Socialinių paslaugų centro biudžeto projektą, valdo biudžeto asignavimus, naudoja biudžeto lėšas veiklai organizuoti ir sąmatose numatytoms priemonėms finansuoti;
 • rengia finansines ir statistines ataskaitas įstatymų numatyta tvarka ir garantuoja jų teisingumą;
 • vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų pavestas veiklas.
  Socialinių paslaugų centras įgyvendinęs projektą

„Nestacionarių mišrių socialinių paslaugų plėtra Tauragės rajono savivaldybėje vystant Socialinių paslaugų centro infrastruktūrą“ – pagal 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros priemonę, 2012 m. kovo 26 d. persikėlė į buvusio darželio rekonstruotas patalpas K. Donelaičio g. 21, Tauragėje. Rekonstruotose patalpose darbus pradėjo ir naujai įsteigtas Centro padalinys –

Moterų krizių centras – , kuris teikia moterims krizių valdymo, psichologinės pagalbos, grąžinimo į visuomenę ir darbo rinką, įgūdžių ugdymo ir kitas paslaugas. Atlikti rekonstrukcijos darbai leidžia užtikrinti efektyvesnį darbuotojų darbą bei įvairesnių ir kokybiškesnių socialinių paslaugų teikimą tikslinių socialinių grupių asmenims bei yra galimybė socialinių ir kitų įstaigų darbuotojams, nevyriausybinėms organizacijoms, savanoriams dalintis gerąja socialinio darbo patirtimi.

Socialinių paslaugų centras įgyvendino dar vieną ES finansuojamą projektą „Tauragės nakvynės namų rekonstrukcija“. Nakvynės namai – nestacionarių socialinių paslaugų įstaiga, kokybiškai ir operatyviai teikianti vienos nakties, laikino apnakvindinimo ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas, visapusiškai prisidedanti prie socialinėje atskirtyje atsidūrusių Tauragės rajono gyventojų gerovės kėlimo, inicijuojanti socialinių paslaugų plėtrą bei skleidžianti socialinio darbo patirtį. Nakvynės namuose laikinai apgyvendintiems asmenims, praradusiems socialinius ryšius, siekiama padėti grįžti į pilnavertį gyvenimą, skatinti juos susirasti nuolatinę gyvenamąją vietą, motyvuoti gydytis priklausomybės ligas, skatinti integruotis į darbo rinką, pradėti atkurti prarastus ryšius su artimaisiais. Po rekonstrukcijos laikino apnakvindinimo ir trumpalaikės socialinės globos paslaugomis vienu metu galės pasinaudoti 40 asmenų.
Asmenys, pageidaujantys laikino gyvenimo paslaugų, turi kreiptis į Socialinių paslaugų centro socialinę darbuotoją. Nakvynės namų adresas – Tauragės Dvaro g. 14, Taurų k., Tauragės r.

Pagal 2012 m. vasario 14 d. pasirašytą finansavimo administravimo sutartį Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-087, Socialinių paslaugų centras kaip partneris baigė įgyvendinti projektą

„Socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką per kompleksinės pagalbos suteikimą“ – finansuojamą iš Europos Sąjungos pagal 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma - 2.625.341,00 Lt. Veiklų pabaiga yra 2015 m. vasario 26 d. Projekto vykdytojas Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugija yra atsakinga už projekto veiklų koordinavimą, lėšų įsisavinimą, tikslinės grupės atranką, projekto viešinimą ir darbą su neįgaliais asmenimis. Projekto partneriai, tarp kurių yra ir Tauragės Socialinių paslaugų centras vykdo konkrečias veiklas su tikslinės grupės asmenimis. Projekto metu socialinės atskirties grupių asmenys (moterys po ilgesnės pertraukos grįžtančios į darbo rinką, benamiai, socialinės rizikos asmenys) yra konsultuojami, mokymų metu siekiama atstatyti darbinius įgūdžius ir integruoti į darbo rinką.
Įgyvendinant projektą, darbinių įgūdžių ugdymo mokymo metu, sutvarkyta ir apželdinta Socialinių paslaugų centro aplinka.

Minėto projekto metu, tikslinės grupės asmenys, mokėsi kompiuterinio raštingumo, verslumo ir anglų kalbos.

Savanorystė yra vienas iš būdų prisidėti prie socialinės aplinkos teigiamų pokyčių. Todėl Socialinių paslaugų centro darbuotojai, šalia savo kasdieninio darbo, aktyviai savanoriauja. 2010 m. kovo mėn. Socialinių paslaugų centras pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus Labdaros ir paramos fondu

„Maisto bankas“ – ir pradėjo teikti paramą maisto produktais Tauragės miesto gyventojams. Nuo 2010 m. spalio mėn. pasirašyta tolimesnė bendradarbiavimo sutartis su „Maisto banko“ padaliniu Klaipėdoje. Socialinių paslaugų centras maistą dalina tris dienas per savaitę, (t.y. pirmadienį, antradienį ir penktadienį). Maistas yra skiriamas socialiai remtiniems asmenims, socialinės rizikos šeimoms, bet didžiausias dėmesys skiriamas šeimoms su vaikais.

Nuo 2010 m. sausio mėn. Socialinių paslaugų centras priima prašymus

dėl maisto produktų iš intervencinių atsargų – labiausiai nepasiturintiems Tauragės miesto gyventojams. Per metus parašoma apie 1500 prašymų.

Ministerijos projektas
Vadovaujantis Vaiko gerovės 2013-2018 m. programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. A1-547 (Žin., 2012 Nr. 140-7208) įgyvendinimo priemonių planu, įstaigų ir organizacijų, teikiančių kompleksines paslaugas krizinėse situacijose esantiems tėvams, auginantiems vaikus, projektų atrankos konkurso nuostatais, Socialinių paslaugų centras 2013 m liepos 1 d. pasirašė Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį Nr. VMT2-34 su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektui „Krizės Ne problema – mes Stipri šeima“ įgyvendinti.
Projekto įgyvendinimui skirta – 4058 Lt. valstybės biudžeto lėšų. Projekto tikslas – ugdyti tėvų socialinius bei pozityvios tėvystės įgūdžius teikiant kompleksines paslaugas krizinėje situacijoje esantiems tėvams, auginantiems vaikus iki 7 metų.
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu (2013-10-01 – 2013-12-31) 20-čiai šeimų, gyvenančių kaimuose, Tauragės, Gaurės, Lauksargių ir Mažonų seniūnijose, iškilusias problemas spręsti buvo taikomi grupiniai ir individualūs užsiėmimai, profesionali Socialinių paslaugų centro socialinių darbuotojų ir psichologo pagalba, konsultacijos ir rekomendacijos. Ko pasekoje, buvo sprendžiamos problemos susijusios su vaikų priežiūra, suteikta galimybė tėvams pasidalinti savo patirtimi ir pasiekimais, stiprinamas šeimų bendruomeniškumo jausmas, skatinama atsakingai rūpintis šeimos gyvenimu ir jos gerove bei integruotis į visuomeninį gyvenimą.

2013 m. gruodžio 30 d. Socialinių paslaugų centras ir Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasirašė susitarimą Nr. VMT2-34/1 ,,Dėl 2013 m. liepos 1 d. valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties Nr. VMT2-34 pratęsimo“. Projektas „Krizės Ne problema – mes Stipri šeima bus vykdomas ir 2014 metais. Projekto įgyvendinimui skirta – 4058 Lt. valstybės biudžeto lėšų.
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir toliau bus teikiamos paslaugos 20-čiai šeimų, gyvenančioms kaimuose, Tauragės, Gaurės, Lauksargių ir Mažonų seniūnijose. Socialinių paslaugų centro socialinių darbuotojų ir psichologo pagalba, konsultacijos ir rekomendacijos bus teikiamos šeimoms esančioms krizinėje situacijoje, auginančioms vaikus. Teikiant kompleksines paslaugas bus siekiama ugdyti tėvų socialinius bei pozityvios tėvystės įgūdžius, šeimos skatinamos atsakingai rūpintis savo gyvenimu ir šeimos gerove bei integruotis į visuomeninį gyvenimą.