Administracinė informacija

Tauragės  socialinių  paslaugų  centrui  reikalingi  atvejo vadybininkai

     Atvejo vadybininko pareigybės paskirtis – koordinuoti  kompleksines pagalbos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą  organizavimą  bei teikimą, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises bei teisėtus interesus.

     Reikalavimai:

    Øturėti universitetinį socialinio darbo ar socialinės pedagogikos (bakalauro, magistro) kvalifikacinį laipsnį;

    Øturėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo ar  savanorystės dirbant su šeima ar vaikais patirtį;

    Øturėti organizacinių gebėjimų (gebėti telkti bendram darbui su šeima ir vaiku kitus pagalbos teikėjus ir pan.).

    Øbūti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais ir kt. teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų teikimą;

    Øsklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo taisykles;

    Øžinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas;

    Øgebėti sukurti bendradarbiavimo su klientu santykius, į jo socialinių problemų sprendimą įtraukti jį patį, jo šeimą, bendruomenę.

     Darbo pobūdis:

    Øformuoti ir stiprinti šeimos narių įgūdžius ir motyvaciją naudotis esama pagalbos sistema, savarankiškai spręsti kylančias problemas;

    Øtarpusavio susitarimo principu, įtraukiant šeimą, vertinti šeimos poreikius pagalbai bei numatyti galimus pagalbos šeimai būdus;

    Øtelkti pagalbos teikėjus planuojant ir teikiant pagalbą vaikui ir jo šeimai;

    Øorganizuoti atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoti pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą;

    Økoordinuoti pagalbos plano įgyvendinimą;

    Økoordinuoti socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, veiklą, telkiant komandą, reguliariai organizuojant bendrus pasitarimus, esant poreikiui, teikiant jiems metodinę pagalbą ;

    Øorganizuoti komandinį darbą, inicijuoti socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis visuomenėje, pagal poreikį koordinuoti prevencinę pagalbą, pasitelkiant šeimos socialinę aplinką, bendruomenę, socialinius darbuotojus ir kitus pagalbos teikėjus renkant ir analizuojant informaciją apie pagalbos teikėjus vietos bendruomenėje;

    Ødalyvauti kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą seniūnijoje ir (ar) savivaldybėje;

    Øbendradarbiauti su valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis, įstaigomis, kitomis organizacijomis;

    Øteikti siūlymus savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui dėl pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų poreikio užtikrinimo savivaldybėje;

    Øvykdyti kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 

Pretendentas turi pateikti gyvenimo aprašymą (CV), kvalifikaciją atitinkančius dokumentus (kopijas), asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
Dokumentus pateikti iki 2018 m. birželio 21 d. K.Donelaičio g.21 6 kab. nuo 8 iki 16 val., (pietų pertrauka – nuo 12 iki 12.45 val.). 

Telefonas pasiteirauti +370  650 18417,  el.p.paslauga@taurage.lt .

 

Atvejo vadybos tvarkos aprašas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae5fec90335c11e881f2ba995b003ed2